10 نوامبر : روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

در تقویم سازمان ملل، 10 نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی علم برای صلح و توسعه نام گذاری شده است. هدف از این نامگذاری تاکید بر نقش پر رنگ علم در جامعه و نیاز به گسترش ارتباط عموم مردم با علم و همچنین اهمیت علم در زندگی روزمره ماست. اهمیت این روز در نیاز به اطلاع رسانی عمومی در زمینه توسعه های علمی و نقش دانشمندان در درک درست …
ادامه مطلب