​اپیزود دوم

​​​​پرونده
داستان آپولو

​​​​روایتی از ماجرای شگفت انگیز سفر انسان به ماه...

ترک لیست اپیزود

​​Neil Armstrong (feat. Landon McNamara) - Common Kings

​Ludovico Einaudi - Behind The Window

​Radio Charkh - Provision

​​The Show Must Go On - Queen

ترک لیست رادیو چرخ در اسپاتیفای

​​​All About Space Book of the Moon 2019
The Eagle has Landed Book
NASA Archive
NASA Apollo Mission Website
Wikipedia

​​منابع اصلی اپیزود

بخش دوم

​پس زمینه کاور : View of the rising Earth greeted the Apollo 8 astronauts - December 29, 1968 - NASA