​اپیزود ششم

​​​​​انقلاب زمستانی
ماجرای طولانی‌ترین شب سال

​​​​​توی این اپیزود بررسی می کنیم که چه اتفاقی برای زمین توی منظومه شمسی می افته که فصل ها بوجود میان و طول روز شب در طول سال تغییر می کنه و ثابت نیست. از انقلاب زمستانی و تابستانی تا نقطه اعتدال بهاری و پاییزی رو بررسی می کنیم و می فهمیم که چرا یلدا طولانی ترین شب ساله.

ترک لیست اپیزود

Floyd Tillman - This Cold War With you

​ABBA – Money, Money, Money

​Radio Charkh - Provision

ترک لیست رادیو چرخ در اسپاتیفای
  • Wikipedia

  • Scientific American Website

​​منابع اصلی اپیزود

پس زمینه کاور : تصویر نمادین از انحراف محوری زمین