​اپیزود چهارم

​​​​​الدورادو
ماجرای معدنکاوی فضائی

​​​​ماجرای یکی از فضائی‌ترین برنامه های فضائی بشر!
توی این اپیزود در مورد معدنکاوی فضائی و امکان انجامش
صحبت کردیم و بررسی کردیم که آیا این کار می تونه برای
شرکت های فضائی سودآور باشه یا نه!

ترک لیست اپیزود

Floyd Tillman - This Cold War With you

​ABBA – Money, Money, Money

​Radio Charkh - Provision

​​Elton John - The Road to El DoradoFly Me to the Moon

​​​Nelson Riddlehad Lawson - El Dorado (soundtrack)

ترک لیست رادیو چرخ در اسپاتیفای
  • ​​​P. R. Co.، "The Space Economy : A Modern Day Gold Rush،" Planetary Resources Co..

  • V. Hellgren، "Asteroid Mining - A Review of Methods and Aspects،" Lund University، 2016

  • D. S. I. David Gump، Asteroid Mining 101، Deep Space Industries Inc

  • Deep Space Industries Documents

  • NASA Niac Rama Project

  • Planetary Resources Youtube Channel

  • Wikipedia

​​منابع اصلی اپیزود

پس زمینه کاور :Artist's concept of the asteroid 16 Psyche, which is thought to contain precious metals that, if mined, would be worth $700 quintillion - NASA